Corpus Transmitter, 2016

  

Wirbelsäulenkleid 1996 und Zeichnungen 184 (2011), 183 (2011), 188 (2013/15), je 29.7 x 42 cm
Vertebral column garment 1996 and Drawings 184 (2011), 183 (2011), 188 (2013/15), each 29.7 x 42 cm

Trudelhaus Baden-Schweiz / Switzerland
Gruppenausstellung / Collective exhibition: 26.2.-23.4.2016
Kuratorinnen / curators: Esther Amrein & Andrina Jörg

 

http://www.visarte-aargau.ch/ausstellungsraum/2016/A19/corpusTransmitter.html
http://www.kunstbulletin.ch/router.cfm?a=160316160021RR8-23